Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

Rada Parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie  o Posłudze i Życiu Kapłanów  (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu... i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.

Czym jest Rada Parafialna?

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Kto może byc w Radzie?

 Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa obecnie przez okres 3 lata. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Jakie zadania ma Rada Parafilana?

 Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...

Skład Rady Parafialnej na okres kadencji 2012-2015

W głosowaniu 24 czerwca 2012 r. na członków 21 osobowej Rady Parafialnej na lata 2012-2015 zostały wybrane następujące osoby:

Raniżów

1. Borawiak Roman

2. Burek Mieczysław

3. Cebula Zofia

4. Indyk Marian

5. Juszczak Wojciech

6. Kobylarz Stanisław - PRZEWODNICZACY  RADY

7. Kochanowicz Lucjan

8. Miazga Marcin

9. Najowicz Leon

10. Ozga Karol

11. Pomykała Marian

12. Puzio Jan

 

Zielonka

13. Kołodziej Ryszard

14. Makusak Eugeniusz

15. Rębisz Ryszard

 

Staniszewskie

16. Kata Andrzej

17. Grochala Janusz

18. Sondej Elżbieta

 

Poręby - Posuchy

19. Burek Andrzej syn Tadeusza 

20. Kata Kazimierz

21. Marut Eugeniusz

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.